RegulaminRegulamin użytkowania portalu www.visitopolskie.pl

 

WSTĘP

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania platformy informacyjnej, funkcjonującej pod domeną http://www.visitopolskie.pl/ . Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Portal.

Portal www.visitopolskie.pl, zwany dalej Portalem, stanowi integralną część projektu o nazwie „Promocja zasobów turystycznych Opolszczyzny poprzez utworzenie i wyposażenie Opolskiego Centrum Informacji Turystycznej”, finansowanego ze środków europejskich, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. oraz projektu pn. „Opolskie kwitnące muzycznie” współfinansowanego przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Inwestujemy w Twoją przyszłość”.

Warunkiem korzystania z Portalu jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu.

Nazwa Portalu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

 

DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) OROT - Opolską Regionalną Organizacją Turystyczną wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) – Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców – 24 czerwca 2003 r. pod numerem 0000165252, 45-053 Opole, ul. Żeromskiego 3;

b) Dane – wszelkie treści, w szczególności informacje, zdjęcia, wpisy, komentarze, które Użytkownik dobrowolnie umieszcza na Portalu;

c) Portal - portal internetowy prowadzony przez OROT pod domeną http://www.visitopolskie.pl/

Portal służy promowaniu atrakcji turystycznych Opolszczyzny oraz stanowi bazę informacji o godnych poznania, ciekawych turystycznie miejscach na mapie Opolszczyzny, aktualnych wydarzeniach kulturalnych, czy też o świadczonych usługach turystycznych (noclegowych, gastronomicznych i innych).

e) Osoba - osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną;

f) Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z Portalu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz OROT

 

TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU

 1. Właścicielem Portalu jest Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) – Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców – 24 czerwca 2003 r. pod numerem 0000165252, 45-053 Opole, ul. Żeromskiego 3.
 2. Prowadzenie przez OROT portalu obejmuje przede wszystkim:

- stworzenie platformy informacyjnej, mającej na celu promocję zasobów turystycznych Opolszczyzny

- udostępnianie przez OROT przestrzeni serwerowej w celu umieszczania w niej przez Użytkowników Danych.

 1. Niezbędnym dla korzystania z Portalu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail
 2. W ramach Portalu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów.

 

UCZESTNICTWO W PORTALU

1. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Korzystanie z Portalu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

2. Portal przeznaczony jest do korzystania przez Użytkowników.

3. Rejestracja Użytkownika dokonywana jest po podaniu: Nazwy Użytkownika, Hasła, imienia i nazwiska lub nazwy firmy, adresu e-mail oraz telefonu kontaktowego.

4. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

a) zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;

b) dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Portalu;

c) Dane Osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienione w trakcie korzystania z Portalu, są prawdziwe oraz Dane umieszczone przez Użytkownika na serwerze są zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich;

d) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez OROT, przekazanych pierwotnie w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienionych w trakcie korzystania z Portalu, w celu prawidłowego funkcjonowania Portalu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Portalu;

e) umieszczenie przez Użytkownika Danych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych Osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą tych Osób;

f) jestem świadomy odpowiedzialności, jaka ciąży na mnie za umieszczenie w Portalu Danych oraz wizerunku osób trzecich bez odpowiedniego zezwolenia;

g) akceptuję i zobowiązuje się korzystać z Portalu zgodnie z Regulaminem oraz przeznaczeniem Portalu, wynikającym z postanowień Regulaminu;

h) akceptuję i wyrażam zgodę na usunięcie przez OROT umieszczanych przeze mnie w Portalu Danych, które naruszają prawo, zapisy niniejszego Regulaminu bądź dobre obyczaje,

i) w trosce o jakość i poziom Portalu, akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne ustalanie przez OROT zawartości Portalu, w tym także na usuwanie i modyfikowanie Danych, uniemożliwienie Użytkownikowi dostępu do Portalu, zaprzestania prowadzenia Portalu oraz na podjęcie wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Portalem.

5. Umieszczenie przez Użytkownika Danych na serwerze, a w szczególności zdjęć nie wymaga uprzedniego zalogowania się w Portalu, jednakże wymagana jest akceptacja Regulaminu oraz złożenie oświadczeń woli odnośnie autorstwa umieszczonych Danych, wyrażeniu zgody na ich publikację oraz podanie adresu mailowego Użytkownika.

6. Wszelkie Dane umieszczane przez Użytkownika w Portalu zostaną opublikowane w Portalu po uprzedniej ich akceptacji przez Administratora.

7. Właściciel Portalu uprawniony jest do zmiany treści zamieszczonych na łamach Portalu, w przypadku kiedy są one obraźliwe oraz w zakresie ich formy językowo-gramatycznej, ortografii i interpunkcji.

 

DANE OSOBOWE

1. W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez OROT, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz określonymi w Polityce Ochrony Prywatności.

2. Administratorem Danych Osobowych jest Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Użytkownik ma obowiązek aktualizować Dane Osobowe podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych Danych Osobowych.

 

PRAWA AUTORSKIE

Użytkownik poprzez umieszczenie Danych, w szczególności zdjęć, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi udziela OROT niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalania w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Danych.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

 1. Podawane przez Użytkownika Dane są informacjami jawnymi, które mogą być podane do wiadomości publicznej w ramach Portalu. W szczególności mogą one być dostępne dla osób korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę.
 2. Niedopuszczalne są działania mogące w szczególności utrudniać lub destabilizować działanie Portalu lub narazić Portal na utratę renomy lub dobrego imienia. W przypadku stwierdzenia przez OROT, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, OROT może niezwłocznie zablokować lub usunąć Dane zamieszczone przez takiego Użytkownika.
 3. Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:

a) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu;

b) niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę OROT i innych podmiotów, w szczególności poprzez zamieszczanie treści upokarzających, poniżających, szargających opinię osób trzecich, jak również poprzez wykorzystywanie nieprawdziwych lub poufnych informacji;

c) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych OROT oraz innych podmiotów;

d) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które szerzą propagandę lub symbole organizacji, które w Rzeczpospolitej Polskiej są uznane za niekonstytucyjne lub nielegalne;

e) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań z wykorzystaniem w szczególności wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie Portalu lub sprzętu komputerowego albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do komputera bądź sieci komputerowej;

 1. Zabrania się Użytkownikom:

a) zamieszczania na łamach Portalu informacji i danych godzących w dobra osobiste osób trzecich, które pozostają pod ochroną prawa cywilnego, w szczególności dotyczy to nazwiska i wizerunku osób trzecich.

b) zamieszczania na łamach Portalu treści sprzecznych z prawem lub dobrami obyczajami, w szczególności- umieszczanie Danych, tj. treści lub zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, jak również treści epatujących choćby częściową nagością lub sugestywnych, odnoszących się w sposób dorozumiany do ww. treści, naruszających zarówno polskie, jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną, itp.);

c) wykorzystywania Portalu w sposób sprzeczny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, w szczególności zakazane jest nieuczciwe zachwalanie świadczonych przez osoby trzecie usług turystycznych (gastronomicznych, noclegowych i innych) oraz rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd danych i informacji o osobach prowadzących działalność turystyczną, ich sytuacji gospodarczej lub prawnej, świadczonych usługach turystycznych oraz stosowanych cenach, a także używanie słów powszechnie uważanych za obraźliwe.

5.   Na łamach Portalu zabroniona jest również nieuczciwa lub zakazana reklama usług turystycznych, w tym reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności osób trzecich oraz reklama wprowadzająca w błąd i mogąca przez to wpłynąć na decyzję co do nabycia określonej usługi turystycznej.

6.   Właściciel Portalu ma prawo do usuwania zamieszczonych na łamach Portalu treści jawnie nieprawdziwych, obraźliwych, wulgarnych oraz naruszających godność, dobre imię, wizerunek i część osób trzecich.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. OROT nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników.
 2. OROT nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Portalu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.
 3. OROT nie ponosi odpowiedzialności za treści (w tym Dane) przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści (w tym Dane) umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Portalu.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Portalu, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem Danych, ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 5. OROT nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do OROT przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem Danych w szczególności zdjęć lub wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował określone Dane.
 6. OROT nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet, a w szczególności za włamania do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejęcia Hasła lub Loginu przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika.

 

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem:  http://visitopolskie.pl/pl/articles/index/id,38/t,Terms.html
 2. OROT zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi), bez konieczności uzasadniania tych przyczyn Użytkownikom, z zastrzeżeniem ust. 3. niniejszego artykułu.
 3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, OROT poinformuje o tym Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Portalu oraz bezpośrednie poinformowanie za pośrednictwem wewnętrznej poczty w ramach Portalu.
 4. Zmiana niniejszego Regulaminu wchodzi w życie od momentu udostępnienia w ramach Portalu.
 5. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Użytkowników i OROT.
 6. Niniejszy Regulamin wraz z jego załącznikami, w tym polityką prywatności dostępny jest w aktualnej wersji pod adresem http://visitopolskie.pl/pl/articles/index/id,30/t,PolitykaPrywatno%C5%9Bci.html

 

Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte. Dzięki Państwa opiniom możemy stale podwyższać jakość dostępnych informacji.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Imię:
Kontakt:
Powód:

Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte. Dzięki Państwa uwagom możemy stale podwyższać jakość dostępnych informacji.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Imię:
Kontakt:
Opis błędu: